Số tiền tối thiểu để đầu tư:
Điều khoản đầu tư:
Microsoft
Lãi suất
kì vọng năm
27-29%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 4800 USD
 • Thời hạn tới: 03.04.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 75%
Phoenix
Lãi suất
kì vọng năm
26%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 3000 USD
 • Thời hạn tới: 30.09.2019
Khoản đầu tư này trả trái tức nếu giá cổ phiếu nằm trong một phạm vi xác định trước. Nếu không, trái tức sẽ không được trả nhưng vẫn được trả trong chu kì tiếp theo.
Michael Kors
Lãi suất
kì vọng năm
23-27%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 4900 USD
 • Thời hạn tới: 09.04.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 80%
Twitter
Lãi suất
kì vọng năm
31-33%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 2700 USD
 • Thời hạn tới: 19.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 80%
Turbo
Lãi suất
kì vọng năm
42%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 3100 USD
 • Thời hạn tới: 30.09.2019
Khoản đầu tư này trả trái tức nếu giá cổ phiếu nằm trong một phạm vi xác định trước. Nếu không, trái tức sẽ không được trả nhưng vẫn được trả trong chu kì tiếp theo.
Apple
Lãi suất
kì vọng năm
24-27%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 5600 USD
 • Thời hạn tới: 12.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 70%
Goodyear Tires
Lãi suất
kì vọng năm
22-24%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 2600 USD
 • Thời hạn tới: 21.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 85%
India Industry
Lãi suất
kì vọng năm
15%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 1900 USD
 • Thời hạn tới: 30.09.2019
Khoản đầu tư này trả trái tức nếu giá cổ phiếu nằm trong một phạm vi xác định trước. Nếu không, trái tức sẽ không được trả nhưng vẫn được trả trong chu kì tiếp theo.
GoPro
Lãi suất
kì vọng năm
21-25%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 1700 USD
 • Thời hạn tới: 18.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 75%
Industry
Lãi suất
kì vọng năm
19%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 2700 USD
 • Thời hạn tới: 30.09.2019
Khoản đầu tư này trả trái tức nếu giá cổ phiếu nằm trong một phạm vi xác định trước. Nếu không, trái tức sẽ không được trả nhưng vẫn được trả trong chu kì tiếp theo.
Hewlett-Packard
Lãi suất
kì vọng năm
26-28%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 1900 USD
 • Thời hạn tới: 15.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 85%
Tripadvisor
Lãi suất
kì vọng năm
14-17%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 2900 USD
 • Thời hạn tới: 20.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 75%
NVIDIA
Lãi suất
kì vọng năm
26-29%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 6200 USD
 • Thời hạn tới: 10.04.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 60%
Tesla
Lãi suất
kì vọng năm
28-31%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 7100 USD
 • Thời hạn tới: 25.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 50%
Guess?
Lãi suất
kì vọng năm
27-31%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 2700 USD
 • Thời hạn tới: 26.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 80%
Hertz
Lãi suất
kì vọng năm
29-32%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 2400 USD
 • Thời hạn tới: 15.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 80%
Snapchat
Lãi suất
kì vọng năm
25-27%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 1500 USD
 • Thời hạn tới: 22.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 80%
Xerox
Lãi suất
kì vọng năm
25-29%
 • Tiền đầu tư tối thiểu 2700 USD
 • Thời hạn tới: 26.03.2019
 • Mức độ bảo vệ vốn: 85%
Hỏi đáp nhanh Đọc thêm
Chú ý!

Lợi tức sản phẩm được thể hiện trong các ví dụ và kết quả tài chính trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả các sản phẩm đầu tư đều bằng USD. Hoa hồng cho việc tạo ra sản phẩm đầu tư là 2% của khoản đầu tư ban đầu và được tính vào thời điểm đáo hạn sản phẩm. Năng suất dự kiến của các sản phẩm đầu tư được tính theo tỷ lệ phần trăm hàng năm.

Lưu ý:

Hợp phần đầu tư bảo hộ được phân bổ cho các sản phẩm thu nhập cố định (Eurobonds và các chương trình tiền gửi tại các ngân hàng hàng đầu). NordFX không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào liên quan đến việc phát hành trái phiếu Eurobond mặc định hoặc phá sản hoặc vỡ nợ của bất kỳ ngân hàng nào trong đó tiền gửi được giữ.

Theo dõi chúng tôi